Vem Camará Capoeira Olomouc

Publicita

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Po zahájení realizace projektu bude informace o zaměření a cílech projektu zveřejněna v Žurnálu UP a v informačním bulletinu PSUP informuje. Pro informování široké veřejnosti bude o projektu vydán článek i v regionálním tisku. Všechny vydané články budou opatřené logy ESF, EU a OPVK a vždy bude uvedena informace, že projekt je realizován díky finanční spoluúčasti EU a ESF.

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

V rámci publicity projektu formou distribuce informačních a komunikačních materiálů budou uskutečněny tyto činnosti:

  • příprava a vydání tištěných propagačních materiálů (brožura, letáky, banner), které budou distribuovány cílové skupině
  • prezenční listiny pro účastníky přednášek (seminářů) opatřené logy ESF, EU a OPVK a standardním textem
  • operativní evidence a evaluační dotazníky opatřené logy ESF, EU a OPVK a standardním textem
  • články v tisku (Žurnál UP, informační bulletin, regionální tisk) opatřené logy ESF, EU a OPVK a standardním textem. Články budou vydány v průběhu i po ukončení realizace projektu. Propagace projektu v tisku a distribuce tištěných propagačních materiálů na odborných konferencích, přednáškách aj. Budou vytvořeny šablony pro dokumenty MS WORD, MS Excel, MS Power Point, které budou opatřeny logy ESF a EU + standardním textem.

Propagační materiály

Za účelem propagace projektu budou vyrobeny propagační předměty (samolepky, letáky, banner atd.), které budou opatřeny logy ESF, EU a OPVK a standardním textem. Tyto předměty budou distribuovány cílové skupině. Příprava propagačních materiálů bude zahájena ihned po zahájení projektu. Všechny propagační materiály budou v souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR. Příprava podkladů vzdělávacích materiálů bude zahájena ihned po zahájení realizace projektu.

Informační akce (konference, semináře, workshopy atd.)

V rámci projektu bude realizována výuková činnost. Účastníci těchto akcí i široká veřejnost budou informováni o skutečnosti, že projekt je realizován díky finanční spoluúčasti EU a ESF. Veškeré informační materiály budou opatřeny logy ESF, EU a OPVK. Všechny místnosti, kde bude probíhat řešení projektu budou viditelně označeny logy ESF, EU a OPVK. Významným prvkem bude výměna zkušeností a získání nových kontaktů.

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Příprava podkladů vzdělávacích materiálů bude zahájena ihned po zahájení realizace projektu. Všechny vzdělávací materiály budou v souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR. Pro projekt budou vytvořeny šablony pro dokumenty MS WORD, MS Excel, MS Power Point, které budou opatřeny povinnými logy + standardním textem. Šablony budou opatřeny logy ESF, EU a OPVK, logem projektu a standardním textem. Šablony budou používány pro veškeré tiskové výstupy projektu.

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Informace o skutečnosti, že je projekt realizován díky finanční spoluúčasti EU, ESF a státního rozpočtu ČR bude účastníkům projektu sdělována na všech tištěných propagačních materiálech (brožury, letáky, banner), které jim budou v průběhu projektu distribuovány. Loga ESF, EU a OPVK budou uvedena na všech propagačních předmětech (propisky, samolepky), které budou též v průběhu projektu distribuovány účastníkům projektu. Tato skutečnost bude uvedena ve všech tiskových zprávách, ve studijních materiálech. Loga ESF, EU a OPVK + standardní text budou uvedena na webových stránkách projektu i na veškerých šablonách pro prezentaci projektu na různých konferencích. Logy ESF, EU a OPVK + standardním textem budou označeny veškeré prezenční listiny a materiály, které obdrží účastníci projektu po absolvování přednášek a seminářů.

Internetové stránky projektu

Od začátku realizace projektu bude zahájena příprava webových stránek projektu. Zde budou uvedeny všeobecné informace o projektu, jeho výstupech, o projektovém týmu, novinky, články, relevantní odkazy. Webové stránky budou informačně-komunikačním nástrojem přinášejícím aktuální informace z dění v projektu a umožňujícím komunikaci jak s realizátory projektu, tak s účastníky přednášek a workshopů. Bude zde vymezen široký prostor pro vyjádření ze strany účastníků projektu i ze strany odborníků. Webové stránky budou obsahovat loga ESF, EU a OPVK + standardní text a logo projektu. Webové stránky budou vytvořeny ihned po zahájení projektu.

Informace pro studenty

Brožura CZ (pdf)

Brožura EN (pdf)