Vem Camará Capoeira Olomouc

Informace o projektu

Název projektu:

ZAVEDENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE V E-LEARNINGOVÉM PROSTŘEDÍ


Registrační číslo:

CZ.1.07/2.2.00/28.0089


Období realizace:

Leden 2012 až prosinec 2014


Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je vytvoření nového obsahu i formy praktické výuky histologie v prostředí e-learningu, která umožní studentům pozorování mikroskopických preparátů ve vysoké kvalitě digitalizovaných obrazů. Klasické skleněné preparáty s řezy orgánů budou pomocí speciálního mikroskopu a softwaru převedeny na digitální virtuální histologické preparáty. Tyto virtuální preparáty bude možné studovat v počítači vybavené praktikárně na monitorech při různých zvětšeních. Pozorované struktury si studenti různých oborů LF všeobecného lékařství a zubního lékařství, Fakulty zdravotnických věd a Přírodovědecké fakulty UP budou moci zkopírovat, uložit a tisknout pro další samostatné studium na domácím PC. Pro praktika budou připraveny podpůrné textové a obrazové dokumenty. Bude zavedena nová metoda zkoušení na PC s přímým vyhodnocením výsledků testů. Při přípravě materiálů pro výuku a využití testovacích metod na PC bude mezikatedrová spolupráce s ústavy anatomie a patologie.


Přínos pro cílové skupiny:

 • Motivace studentů k samostatnému studiu histologických preparátů během e-praktika a v jejich volném čase.
 • Zajištění stejných podmínek pro pozorování kvalitních preparátů pro všechny studenty v praktiku.
 • Zvýšení interakce mezi studentem a učitelem během praktika.
 • Umožnění skupinové diskuse o preparátech a jejich identifikace.
 • Vedení studentů k vytváření vlastních prezentací během praktika.
 • Zavedení elektronického zkoušení praktických znalostí studentů na počítači.


Základní výstupy:

 • Vybudování archivu virtuálních preparátů (asi 200-300 vzorků tkání a orgánů) pro studium v mikroskopickém praktiku oboru histologie a embryologie. Výběr a skenování histologických preparátů v systému Dot.Slide, jejich popis, anotace a organizace do samostatného archivu v databázovém formátu.
 • Vytvoření databáze histologického praktika (ve formátu dokumentu MS Excel) s hypertextovými odkazy na příslušné virtuální preparáty, doplněné místními anotacemi, klíčovými slovy, soubory údajů o jednotlivých preparátech, s hypertextovými odkazy na pomocné dokumenty praktika a grafickými prvky pro snadnou orientaci v této databázi.
 • Pro každé téma praktického cvičení (24 praktik) vytvoření podpůrných dokumentů ve formě průvodce praktikem, úvodní ppt prezentace, souboru EM-obrazů, schematických nákresů a odkazů na dostupné animace a jiné zdroje na internetové síti.
 • Vytvoření databáze zkušebních otázek ve formátu MCQ a obrazových zadání. Zavedení nového způsobu skupinového i individuálního zkoušení studentů pomocí testů s obrazovými i verbálními prvky s důrazem na snadnou variabilitu obsahu testů a omezení laterální komunikace studentů během zkoušeni. Zavedení optimálního způsobu vyhodnocovaní těchto testů.
 • Zaškolení učitelů na Ústavě histologie a embryologie a Ústavě normální anatomie do používaní systému virtuální mikroskopie a databáze histologického praktika. Zaškolení do softwaru na tvorbu a aplikaci zkušebních testů.
 • Optimalizace hardwarového i softwarového vybavení histologické praktikárny a zlepšení oboustranné síťové komunikace mezi PC učitele a studentů (lokální síť).


Hlavní řešitel:

Doc MUDr. Dimitrolos Krajčí, CSc.
Ústav histologie a embryologie


Koordinátor:

Bc. Eva Richterová
projektová manažerka
Projektový servis UP v Olomouci


Kontaktní údaje:

telefon: +420 585 632 255
e-mail: dimitrolos.krajci@upol.cz